Aquon

Voor Aquon als gemeenschappelijk waterschapslaboratorium hebben wij de inrichting van de financiële stuurinformatie en de productieinformatie voor hydrobiologie mee helpen mogen ontwikkelen.

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen hebben wij geadviseerd bij de wijze van administratieve verwerking (exploitatie, activering, termijnen) van de financiële bijdrage HWBP2 door de waterschappen. Daarnaast hebben onze adviseurs een second opinion gegeven op de financiële doorrekeningen in het actieplan van de operatie 'Storm'.

Waterschap Aa en Maas

Organisatie en uitvoering van een financiële scenarioanalyse gericht op de voorjaarsnota 2013 en begroting 2014. Scenario's vertaald naar bezuinigingstaakstellingen voor Personeel, Goederen + Diensten en kapitaallasten inclusief de effecten op de tarieven en de lastendruk.

Waterschap Rivierenland

Voor waterschap Rivierenland hebben wij projecten uitgevoerd op het gebied van herinrichting van ondersteunende afdelingen, toekomstivisie bedrijfsvoering zakelijke sturing, interim teamleider Financieel Beleid & Consolidatie en interim financieel consulent Waterzuiveringen

Waterschap Zuiderzeeland

Voor waterschap Zuiderzeeland hebben wij projecten uitgevoerd op het gebied van doelmatigheid stedelijk water, financiële analyse baggeren, het opstellen van een sectorvisie Waterbeheer en het organiseren en begeleiden van een organisatieontwikkelingsproces gericht op professionalisering van de sturing van de organisatie.