Dienstverlening

Concreet handen en voeten geven aan doelmatigheid in de praktijk is onze drijfveer. Om u een goed beeld te geven waaruit onze dienstverlening bestaat, hebben wij dit bij de vier onderscheiden invalshoeken van doelmatigheid aangegeven.

Doelmatigheid en kostenbewustzijn
Doorlichting van de programmabegroting vanuit bestuursperspectief: waar zit de echte beleidsmatige en financiële ruimte om te sturen? Zie ook www.gripopgemeenschapsgeld.nl
Veranderprogramma kostenbewustzijn management en medewerkers
Herinrichting van het begrotingsproces via de principes van zero based begroten en Activity Based Costing
Doorlichting, ontwikkeling en (her)inrichting planning & control
Opstellen en in de uitvoering begeleiden van kostenreductieprogramma's

 

Doelmatigheid en een doelmatige organisatie van de uitvoering
Opstellen visie op inrichting van de organisatie vanuit een perspectief van doelmatigheid
(her)Inrichting van de organisatie waarbij resultaatsturing centraal staat
Opstellen van business cases en haalbaarheidsstudies voor in- en externe samenwerking
Inrichten en begeleiden van samenwerking tussen verschillende overheden via het Shared Service concept

 

Doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid
Rekenkameronderzoek of 213a onderzoek naar uitgevoerde (investerings)projecten
Beleidsevaluaties
Second opinions op door derden uitgevoerde onderzoeken

 

Doelmatigheid en kosteneffectiviteit
(Preventieve) doorlichting op kosteneffectiviteit: kosten, opbrengsten, interne organisatie, informatievoorziening en werkprocessen samenhangend beoordeeld
Strategisch bezuinigen: groeien op te maken strategische keuzes in combinatie met het financieel op orde brengen van de meerjarenbegroting, gegeven een bezuinigingstaakstelling