Gemeenten referentieprojecten
Overzicht referentieprojecten gemeenten

Dit is een beeld van referentieprojecten uit de onderzoeks- en adviespraktijk van Public Profit B.V. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft wel aan op welke gebieden wij ons richten met onze advies- en onderzoekswerkzaamheden voor gemeenten. Desgewenst is aanvullende informatie beschikbaar van de hieronder genoemde uitgevoerde referentieprojecten.

Herziening van het besturingsmodel van een middelgrote gemeente inclusief de implementatie ervan. Het model gaat in op de rol- en taakverdeling binnen de actoren van de gemeente, op de organisatie van de werkzaamheden van de raad en op het vergadermodel (BOB)
Integrale doorlichting van het cluster Beheer & Onderhoud (buitendienst inclusief vastgoed) van een 100.000+ gemeente. Onderzoek toegespitst op het in beeld brengen van de grootste risico’s en knelpunten inclusief advisering om deze op te lossen. Accenten op het gebied van financiële sturing, in- en externe samenwerking en strategisch vermogen.
Begeleiding organisatie en uitvoering bezuinigingsproces middelgrote gemeente (50.000 inwoners na recente herindeling) met taakstelling 10 miljoen euro. Aanpak via 3 sporen: financiële techniek, wettelijke taken en kernbepaling autonome taken. Actieve relatie, interactie en betrokkenheid van bestuur en gemeenteraad
Onderzoek met betrekking tot de organisatie van een efficiënte uitvoering van gemeentelijke taken: welke vormen zijn er, wat zijn bepalende factoren daarbij en aan welke 'knoppen' kan de gemeenteraad draaien zonder op de (bedrijfsvoerings)stoel van college en organisatie te gaan zitten?
Brancheonderzoek kosten en financiering Veiligheidsregio's op basis van een doorlichting van alle begrotingen 2013, met bijzondere aandacht voor de rol en bijdragen van gemeenten in het licht van de regionalisering van de brandweer
Advisering bij de herinrichting van de kostenverdeelstaat van een middelgrote gemeente, gericht op transparantie en eenvoud
Doorlichting van de bedrijfsvoering en financiële besturing van gemeenten
Doorlichting van de gemeentelijke exploitatie, in een combinatie van expertise oordeel en vergelijkingsmateriaal van andere gemeenten via openbare bronnen (benchmarking)
Advisering met betrekking tot het versterken van de financiële grip op open einde regelingen
Doorlichting van de gemeentelijke programmabegroting vanuit raadsperspectief: waar zit de echte ruimte om te sturen? Zie ook www.gripopgemeenschapsgeld.nl
Onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke programmabegrotingen inclusief benchmarking
Onderzoek en advisering (her)inrichting financiële functie inclusief Shared Services
Impactanalyse overdracht gemeentelijke milieutaken aan Regionale Uitvoeringsdienst RUD
Begeleiding en uitvoering van diverse bezuinigingsprocessen
Opbouw van gemeentelijk tarievenbeleid inclusief inzet reserves
Onderzoek naar sturing van grote projecten vanuit het perspectief van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad
Doorlichting van een uitgevoerde reorganisatie, gericht op het verbeteren van de dienstverlening en de klantgerichtheid van de gemeentelijke organisatie
Onderzoek naar de inhuur van derden
Inbedding stedelijk water inclusief berekening benodigde middelen (formatie en geld) via principes van Activity Based Costing
Inrichting en professionalisering projectbesturing
Opstellen business case samenwerking belastingen
Diverse rekenkamer- en artikel 213a onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid
Interim management en detachering op bedrijfseconomisch, bedrijfskundig en financieel gebied