Overige referentieprojecten
Overzicht referentieprojecten overige markten

Wij hebben onze focus op dienstverlening voor waterschappen, gemeenten en rekenkamers. Vanuit onze vaktechnische expertise en achtergrond worden wij in voorkomende gevallen ook gevraagd om werkzaamheden te verrichten voor andere non profit organisaties. Hieronder staan er een aantal weergegeven, die een goed beeld geven van de aard van onze dienstverlening. Desgewenst is aanvullende informatie beschikbaar van de hieronder genoemde uitgevoerde referentieprojecten.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: uitvoering van de nulmeting voor de landelijke kosten van het watersysteembeheer in het kader van het Bestuursakkoord Water. Aansturing van een proces waarin werd deelgenomen door het ministerie van I&M, Unie van Waterschappen, VNG en IPO.
GGZ Rivierduinen: doorlichting en herontwerp van de financiële functie inclusief centralisatie in een nieuw gemeenschappelijk servicebedrijf. Uitwerking van takenpakket, omvang formatie, functieprofielen en implementatieplan.
ISGO: voor een samenwerkingsverband hebben wij een impactanalyse gemaakt met betrekking tot de overdracht van gemeentelijke milieutaken aan de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst RUD.
Universiteit van Nyenrode: verzorgen van diverse hoorcolleges, lezingen en inleidingen op het gebied van doelmatigheids- en financiële sturingsvraagstukken voor lokale overheden.