Rekenkamers referentieprojecten
Overzicht referentieprojecten rekenkameronderzoek

Dit is een beeld van referentieprojecten uit de onderzoeks- en adviespraktijk van Public Profit B.V. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft wel aan op welke gebieden wij ons richten met onze advies- en onderzoekswerkzaamheden voor rekenkamers. Desgewenst is aanvullende informatie beschikbaar van de hieronder genoemde uitgevoerde referentieprojecten.

Onderzoek naar de kwaliteit en professionaliteit van de sturing op het wegonderhoud in de gemeente Sint-Oedenrode; wat is nodig en wenselijk voor een situatie van bestuurlijke rust en meerjarige financiële voorspelbaarheid?
Onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk vastgoedbeleid en de rollen van de raad en het college daarbij in risicobeheersing in het algemeen en m.b.t. maatschappelijk vastgoed in het bijzonder.
Evaluatie van de doorwerking van de door de rekenkamercommissie gegeven adviezen in de bestuursperiode 2010-2014 in termen van beleid, organisatie en uitvoering inclusief zelfevaluatie van het functioneren van de rekenkamercommissie
Onderzoek naar de verbetering van de financiële sturing binnen de gemeente en in het bijzonder de rol van de gemeenteraad daarbij. Dit onderzoek mondt uit in een initiatief raadsvoorstel waarbij de rekenkamercommissie een werkgroep uit de gemeenteraad begeleidt en adviseert
Onderzoek naar de sturingskracht van de gemeenteraad over de periode 2008-2013
Onderzoek naar de kwaliteit van de Participatiemonitor mede geplaatst in het perspectief van de decentralisaties in het sociale domein
Onderzoek met betrekking tot kaderstelling en controle op het gebied van de organisatie van beleidsvorming en uitvoering van gemeentelijke taken: welke vormen zijn er, wat zijn bepalende factoren daarbij en aan welke 'knoppen' kan de gemeenteraad draaien zonder op de (bedrijfsvoerings)stoel van college en organisatie te gaan zitten?
Onderzoek naar sturen op afstand in relatie tot het houden van grip op bestuurlijke en financiële risico's
Onderzoek naar het beleid en de opbouw van de Afvalstoffenheffing inclusief drievoudige benchmark
Onderzoek naar het beleid en de uitvoeringspraktijk van open einde financieringsregelingen
Sturing van grote ruimtelijke projecten: hoe kan de kaderstellende, controlerende en sturende rol van de gemeenteraad verbeterd worden bij langdurige, inhoudelijk complexe en financieel omvangrijke projecten?
Doorlichting van de programmabegroting van een 100.000+ gemeente op leesbaarheid vanuit het perspectief van een raadslid, geplaatst in de context van bezuinigingen (inzicht in beïnvloedbare ruimte)
Onderzoek naar de aanpak en resultaten van bezuinigingsprocessen van vier gemeenten inclusief benchmark met leerpunten per gemeente
Onderzoek naar de kostendekkendheid van gemeentelijke tarieven, onder andere toegespitst op de opbouw en kostendekkendheid van de leges voor de bouwvergunning/omgevingsvergunning, de rioolheffing, grafrechten en diverse publieksproducten (rijbewijs, VOG, uittreksel GBA). Onderzoek twee keer uitgevoerd voor 8 gemeenten inclusief onderlinge benchmark
Evaluatie van een grootschalige reorganisatie, opgezet vanuit klantperspectief
Sturing van grote projecten
Doorwerking van eerder uitgebrachte rekenkameronderzoeken in het kader van gemeentelijke herindeling
Evaluatie van de besluitvorming met betrekking tot het onderhoud van zwembaden
Inhuur van derden
Nakoming van bestuurlijke toezeggingen
Evaluatie investeringsproject beekherstel
Audit slibvergistingsinstallatie, een analyse naar de wijze van projectsturing en beheersing bij grote investeringsbeslissingen
Onderzoek naar de toepassing van de gemeentelijke Woonvisie (bouwen in kleine kernen)
Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten in het perspectief van de WMO
Analyse van een besluitvormingsproces inclusief duale rolvervulling naar verzelfstandigingsproces openbaar onderwijs
Onderzoeksrapportage naar nieuwbouwlocatie zorgcentrum
Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Onderzoek gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden (verbonden partijen)
Beheer en exploitatie van sportaccommodaties
Onderzoek naar de (bestuurlijke) totstandkoming van een Centrumplan