Waterschappen referentieprojecten
Overzicht referentieprojecten waterschappen

Dit is een beeld van de waterschapspraktijk van Public Profit B.V. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft wel aan op welke gebieden wij ons richten met onze advies- en onderzoekswerkzaamheden voor de waterschappen. Vanzelfsprekend is desgewenst aanvullende informatie beschikbaar.

Uitvoeren van een strategische analyse van de financiële positie van een waterschap op lange termijn (2040) om te kunnen beoordelen wat de impact is van toekomstige (beleids)ontwikkelingen op de lastenontwikkeling, de vermogenspositie en de ontwikkeling van de belastingtarieven. Een ‘CPB-studie’ naar de financiële robuustheid van het waterschap
Uitvoeren van een rekenkameronderzoek naar de voortgang, knelpunten en verbetermogelijkheden in de samenwerking tussen een waterschap en de inliggende gemeenten op het gebied van de afvalwaterketen. Dit mede in het licht van de commissie Peijs en het Bestuursakkoord Water
Opstellen van een beleidskader voor de afweging om taken en activiteiten zelf te doen of door derden (markt of verbonden partijen) te laten uitvoeren. Tevens het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de toepassing van het kader en de begeleiding in de uitvoering van het programma
Begeleiding van een proces van taakoverdracht in het zuiveringsbeheer van een middelgrote gemeente naar een all-in waterschap
Strategische bedrijfseconomische studie (kwaliteit, kracht en kosteneffectiviteit) naar vormen van horizontale samenwerking in het zuiveringsbeheer tussen drie all-in waterschappen: intensivering huidige samenwerking, Shared Services en een nieuwe entiteit/zuiveringsbedrijf
Organisatie en uitvoering financiële scenarioanalyse all in waterschap gericht op voorjaarsnota 2013 en begroting 2014. Scenario's vertaald naar bezuinigingstaakstellingen en effecten op tarieven
Ontwerp en herinrichting organisatiesturing all in waterschap, met focus op structuur, werkprocessen en bijbehorende werkwijzen, planning & control, relatie bestuur – organisatie en de ontwikkeling van leiderschap
Opstellen toekomstvisie sector Waterbeheer na interne reorganisatie
Opstellen gezamenlijke toekomstvisie bedrijfsvoering voor twee waterschappen
Inrichting financiële stuurinformatie en productieinformatie hydrobiologie voor een gemeenschappelijk waterschapslaboratorium
Reconstructie en analyse financiën en prestaties (hoeveelheden) achterstallig onderhoud baggeren in het kader van taakoverdracht stedelijk water
Advisering verwerking financiële bijdrage HWBP vanuit bestuurlijke werkgroep Unie van Waterschappen
Advisering en (proces)begeleiding herinrichting ondersteunende afdelingen
Doorontwikkeling financieel beleid in combinatie met interim management
Uitvoering nulmeting kosten van het watersysteembeheer in het kader van het Bestuursakkoord Water
Implementatie processturing en doelmatigheid watersysteembeheer
Opstellen toekomstvisie organisatie watersysteembeheer
Inrichting en implementatie planning & control
Inbedding stedelijk water inclusief berekening benodigde middelen (formatie en geld)
Doorlichting doelmatigheid waterbeheer landelijk gebied
Second opinion financiële doorrekeningen in het kader van het actieplan operatie Storm
Inrichting en professionalisering projectbesturing
Doorlichting investeringsproject slibvergistingsinstallatie
Haalbaarheidsstudie samenwerking belastingen waterschappen en waterleidingbedrijven
Opstellen business case samenwerking belastingen
Toekomstverkenningen waterschapslaboratoria
Rekenkameronderzoek beekherstel
Interim management in het primaire proces en in de bedrijfsvoering (financiën, HRM)